Ikdienā nereti nākas dzirdēt tādus jēdzienus kā EURIBOR, LIBOR un, laikā, kad Latvijas oficiālā valūta bija lati, arī RIGIBOR. Ko nozīmē šīs abreviatūras un ar kādu nozari tās ir saistītas, to noskaidrosim turpinājumā.

Vienkāršiem vārdiem sakot, visi šie jēdzieni jeb indeksi apzīmē mainīgās procentu likmes jeb, precīzāk, mainīgās kredītu procentu likmes. Mainīgo procentu likmju nosaukumi ir atšķirīgi, tādēļ ka dažādās valstīs ir dažādas valūtas un to kursi. Kredītiem dažādās valūtās procentu likmes atšķiras, jo katrai valūtai tiek piemērots savs starpbanku naudas izcenojums jeb indekss. Piemēram, eiro kredītiem starpbanku likme ir EURIBOR indekss, bet kredītiem citās ārvalstu valūtās ir LIBOR indekss. Par šiem indeksiem detalizētāk uzzināsim turpinājumā.

LIBOR indekss, kā nosaukums radies no angļu valodas vārdu salikuma “London Interbank Offered Rate”, ir Londonas starpbanku kredītu procentu likmju indekss, procentu likme, ar kādu bankas aizņemas naudas līdzekļus Londonas starpbanku tirgū. LIBOR USD indekss apzīmē vidējo procentu likmi, par kādu bankas citām bankām piedāvā dolāru resursus Londonas starpbanku tirgū. LIBOR ir visplašāk izmantotā bāzes likme jeb īstermiņa procentu likmju indekss pasaulē, lai noteiktu ASV dolāru īstermiņa likmes. Vienkāršiem vārdiem runājot, starpbanku likmes atspoguļo objektīvu naudas tirgus cenu.

Kā var noprast pēc iepriekš minētā, šīs procentu likmes regulāri mainās, un to izmaiņām var sekot līdzi dažādos informācijas resursos, piemēram, specializētās interneta mājaslapās. LIBOR indeksu nosaka britu Baņķieru asociācija jeb Londonas Banku asociācija, un tā tiek noteikta katru dienu, balstoties uz vismaz 8 banku procentu likmēm. Likme tiek noteikta uz konkrētu periodu, piemēram, 1 nedēļa, 1 mēnesis, 3 mēneši u.tml. Savukārt EURIBOR indeksu katru dienu nosaka Eiropas Banku federācija, balstoties uz Eiropas savienības valstu un nozīmīgāko pasaules banku procentu likmēm. Arī EURIBOR likmes tiek noteiktas uz konkrētu laika periodu.

Savukārt EURIBOR indekss, kas radies no vārdu savienojuma “Euro Interbank Offered Rate”, ir Eiropas savienības valstu starpbanku kredītu procentu likmju indekss. EURIBOR indekss tika ieviests 1999. gadā līdz ar eiro ieviešanu. Līdzīgi kā LIBOR gadījumā, EURIBOR ir likme, ar kādu bankas aizņemas naudas līdzekļus Eiropas savienības valstu starpbanku tirgū jeb, precīzāk, par kādu starpbanku tirgū banka, kurai ir nevainojama reputācija jeb tā saucamā prime bank, piedāvā otrai tādas pašas reputācijas bankai eiro resursus. Arī Latvijā, kopš Latvijas Republikas likumīgais maksāšanas līdzeklis ir eiro nevis lati, mainīgā procentu likme tiek noteikta, balstoties nevis uz RIGIBOR indeksu, bet gan uz EURIBOR indeksu.

Kad Latvijas oficiālā valūta bija lati, kredītu mainīgās procentu likmes tika noteiktas, balstoties uz RIGIBOR indeksu jeb Riga Interbank Offered Rate, proti, likmi, par kādu Latvijas banka piedāvā latu resursus starpbanku tirgū. Šis indekss tika aprēķināts katru dienu, ņemot vērā likmes, kādas bija iesniegušas visas 7 Latvijas komercbankas.

Kad banka izsniedz kredītu, tā piemēro tam procentu likmi, kas sastāv no starpbanku likmes, tātad – EURIBOR vai LIBOR likmes, un pievienotās bankas likmes, ko bankas nosaka individuāli. Piemēram, banka ir noteikusi savu likmi 0,75% apmērā, kurai pievieno 3 mēnešu eiro LIBOR, kas uz 2007. gada 1. martu ir 3,848, kredīta kopējā procentu likme ir 4,598.

Kā zināms, kredītņēmējs, ņemot kredītu, var izvēlēties piemērot aizdevumam fiksēto vai mainīgo procentu likmi, kas mainās ik pēc 3 vai 6 mēnešiem, kā kura banka nosaka. Līdz ar to atkarībā no tā, kā konkrētajā periodā ir mainījusies starpbanku likme, attiecīgi pieaug vai samazinās arī kopējā mainīgā likme. Savukārt fiksētā procentu likme tiek noteikta uz laika periodu, kas ir 1 līdz 5 gadi, tāpēc ilgtermiņa kredītiem, kas arīdzan tiek izsniegti uz laiku, kas nav mazāks par 1 gadu, vairs netiek piemērotas mainīgās procentu likmes, bet gan fiksētās procentu likmes. Fiksēto procentu likmju gadījumā starpbanku likmes svārstības neatstāj ievērojamu ietekmi un kopējo kredīta likmi un līdz ar to arī uz ikmēneša maksājumiem. No finansiālās drošības viedokļa, visērtāk ir aizņemties kredītu, kam tiek piemērota fiksētā procentu likme, turklāt, valūtā, kādā kredītņēmējs saņem ienākumus. Šādā gadījumā kredīta ikmēneša maksājumi ir nemainīgi visu kredīta atmaksas periodu, jo nepakļaujas indeksu maiņām un valūtas kursa svārstībām.
Nobeigumā jāpiemin, ka starpbanku likmes Latvijā visiem klientiem ir vienādas.

1 komentārs

  1. Kas notiek, ja EURIBOR likme ir negatīva? Piemēram, banka ir noteikusi savu likmi 2% apmērā, kurai pievieno 3 mēnešu EURIBOR, kas uz 2017. gada 10. aprīli ir -0.332%. Banka savā līgumā norādīja, ka EURIBOR likmne uz 2017. gada 10. aprīli ir 0,00%. Vai tad kredīta kopējai procentu likmei šajā gadījumā nav jāsamazinās? Kāpēc, kad EURIBOR ir pozitīvs, tad rēķina klāt, bet kad negatīvs, tad banka to pieņem par nulli?

ATBILDĒT

Please enter your comment!
Please enter your name here