Ekonomikas zinātne radās kā zinātne, kas meklēta atbildi uz jautājumu: “No kā ir atkarīga valsts labklājība?”. Ekonomika, laikam ejot, ir sadalījusies divās daļās, proti, makroekonomikā un mikroekonomikā, neskatoties uz to, ka abu pētījuma objekts, proti, nacionālā tautsaimniecība, ir viens un tas pats. To atšķirība ir meklējama to pētāmo problēmu lokā un analīzē pielietotajos līdzekļos.

Mikroekonomikas specifika ir tāda, ka tā tautsaimniecības izpēti sāk ar primārajiem subjektiem jeb atsevišķiem ražotājiem un patērētājiem, pētot to mērķus un līdzekļus, saimniekošanas plānu sabalansētības nosacījumus, darbošanās mehānismus un individuālo saimniecību koordināciju.

Mikroekonomika burtiskā nozīmē ir mazā ekonomika. Mikroekonomika ir ekonomikas zinātnes joma, kas pēta un izskaidro cēloņsakarības atsevišķu ekonomisko vienību, proti, uzņēmumu, mājsaimniecību, tirgus segmentu un tautsaimniecības nozaru darbībā, situāciju konkrētajā tirgū un to, kādēļ mainās konkrētās preces cena. Tāpat mikroekonomika pēta arī konkrētu preču un pakalpojumu cenas, ieņēmumus un izdevumus, nodarbināto skaitu konkrētā uzņēmumā vai nozarē u.tml.

mikroekonomika 4

Mikroekonomikas skatījumā tirgus dalībnieki – indivīdi, mājsaimniecības, uzņēmumi – vienlaicīgi ir kā preču un pakalpojumu patērētāji, tā arī to ražotāji un piegādātāji. Attiecības starp minētajiem tirgus dalībniekiem raksturo attiecība starp tirgus pieprasījumu un piedāvājumu. Mikroekonomikā tiek pieņemts, ka tirgus ir brīvs, proti, tirgū pastāv brīva pārdevēju un pircēju konkurence. Pastāvot brīvajam tirgum, līdzsvars starp pieprasījumu un piedāvājumu noteiktā apmērā izveidojas pie noteiktas līdzsvara cenas. Mikroekonomika, kā jau pieminēts, pēta atsevišķu saimniecisko subjektu saimnieciskās norises, kā arī šo norišu savstarpējo iedarbību un to darbības koordināciju tirgū.

mikroekonomika 5

Mikroekonomika nodarbojas ar sekojošu jautājumu noskaidrošanu:

 • Kā tiek veidots indivīdu vai mājsaimniecību pieprasījums pēc dažādām precēm un pakalpojumiem?
 • Kā tiek veidota uzņēmumu preču vai pakalpojumu piedāvājuma struktūra un apjoms?
 • Kā, veidojot tirgus piedāvājumu, tiek kombinēti uzņēmumu ražošanas faktori un kā tiek sadalīti resursi starp savstarpēji konkurējošiem mērķiem?
 • Kā veidojas tirgus līdzsvars starp dažādu preču un pakalpojumu pieprasījumu un piedāvājumu?

Pēc būtības mikroekonomikas analīzei ir jādod atbildes uz jautājumiem, kā patērētājiem ir jāizmanto savi ienākumi, lai tie nodrošinātu savu vēlmju un vajadzību maksimālu apmierināšanu, un kādi lēmumi, izvēloties ražošanas apjomus un cenas, ir jāpieņem uzņēmējiem, lai tie maksimizētu savu peļņu. Lai atbildētu uz šo jautājumu, galvenā uzmanība tiek pievērsta tādiem jautājumiem kā iekšzemes kopprodukts jeb IKP, IKP dinamika, nodarbinātība, bezdarbs, inflācija, deflācija, valsts ienākumu un izdevumu virzieni, banku sistēmas un naudas ietekme uz ekonomiku, kā arī ārējās ekonomiskās attiecības. Makroekonomikas politikai būtu jāsasniedz tādi mērķi kā pilnīga nodarbinātība, stabilas cenas un efektīva ekonomikas izaugsme.

Makroekonomika aplūko tādas tēmas kā:

 • vajadzības un resursi;
 • ražošanas resursi, ražošanas iespējas un alternatīvās izmaksas;
 • tautsaimniecības aprites modelis;
 • pieprasījums un piedāvājums (pieprasījumu ietekmējošie faktori, pieprasījuma grafiskā analīze, pieprasījuma elastība, piedāvājumu ietekmējošie faktori, piedāvājuma grafiskā analīze, piedāvājuma elastība, tirgus cena, nodokļi un subsīdijas);
 • patērētāju rīcība tirgū, izmaksas un peļņa (ražošana un izmaksas, uzņēmums un izmaksas, īstermiņa un ilgtermiņa izmaksas, pastāvīgo, mainīgo, vidējo un robežizmaksu matemātiskā un grafiskā analīze, uzņēmuma ienākumi, bezzaudējuma punkts, ekonomiskā peļņa un grāmatvedības peļņa, normāla peļņa un robežpeļņa);
 • tirgus un konkurence (pilnīga konkurence, nepilnīga konkurence, cenu diskriminācija, ražošanas koncentrācija, integrācija, diversifikācija);
 • ražošanas resursu tirgus (darba tirgus, darba piedāvājuma un darba pieprasījuma analīze, kapitāla tirgus, zemes tirgus, uzņēmēju tirgus, pašreizējās un nākotnes vērtības).

Mikroekonomika sniedz zināšanas par:

 • atsevišķu patērētāju rīcību;
 • atsevišķu uzņēmumu darbību;
 • viena produkta cenu un tā pieprasīto apjomu;
 • tirgu un tā struktūru.
mikroekonomika

Mikroekonomikā dažādu likumsakarību pētīšana un izklāstīšana tiek veikta ar modeļu starpniecību. Modelis ir īstenības jeb reālās situācijas vienkāršs atspoguļojums. Tiek izraudzīts tāds modelis, ko būtu iespējams vispārināt uz pētāmo procesu kopumā.

Modelis sastāv no vairākām daļām:

 1. Pirmā modeļa daļa ir jautājumu nostādne, ar kura palīdzību tiek noformulēts modelī skaidrojamo jautājumu loks un ierobežojumi, no svarīgākā nodalot mazsvarīgāko.
 2. Otrā modeļa daļa ir informācija, kas sastāv no pieņēmumiem jeb hipotēzēm, faktiem un definīcijām;
 3. Trešā modeļa daļa ir rezultāts jeb atrisinājums, kas var tikt dota teorēmas veidā.

Modelī atspoguļoto likumsakarību analīze un izklāsts var būt dažāds. Piemēram, ņemot vērā to, ka saimniecisko vienību izturēšanās dažādos tirgos un to savstarpējā iedarbība ir atkarīga no daudz un dažādiem faktoriem, ir sarežģīti veikt totālo analīzi, tas ir, ir grūti noteikt, kā šie faktori ietekmē saimniecisko lēmumu pieņemšanu un saimniecisko vienību savstarpējo mijiedarbību. Šī iemesla dēļ mikroekonomikā, apskatot un skaidrojot atsevišķus saimniekošanas procesus vai to savstarpējo mijiedarbību, tiek pielietota parciālā analīze, tas ir, šie procesi tiek aplūkoti abstrakti un vienkāršoti, visus ietekmējošos lielumus uzskatot par konstantiem jeb nemainīgiem. Jāpiemin, ka totālā analīze vairāk tiek pielietota makroekonomikas procesu pētīšanā.

mikroekonomika 2

Jāuzsver, ka pastāv atšķirība starp mikroekonomiku un uzņēmējdarbības ekonomiku. Ja mikroekonomikā tiek aplūkota uzņēmumu un mājsaimniecību jeb abu tirgus dalībnieku pušu saimnieciskā darbība un savstarpējā mijiedarbība, tad uzņēmējdarbības ekonomikā tiek aplūkota galvenokārt uzņēmumu saimnieciskā darbība, piemēram, patēriņa teorija uzņēmējdarbības ekonomikā tiek aplūkota tikai no uzņēmuma aspekta un interesēm.

ATBILDĒT

Please enter your comment!
Please enter your name here