Nodoklis ir ar likumu noteikts, obligāts, vienreizējs vai periodisks maksājums, kas jāveic, lai nodrošinātu valsts vai pašvaldības pamatbudžeta vai speciālā budžeta ieņēmumus, kā arī lai finansētu valsts un pašvaldību funkcijas.

Vienkāršiem vārdiem runājot, var teikt, ka nodoklis ir:

 • maksājums, kas ir noteikts ar likumu;
 • obligāts maksājums visiem, uz kuriem tas attiecas;
 • maksājums, kas nonāk valsts vai pašvaldību budžetā.
nodokli

Nodokļi var būt tieši un netieši. Tiešie nodokļi ir tie nodokļi, ar kuriem apliekamie objekti pieder vai ir attiecināmi uz pašu nodokļa maksātāju. Tiešo nodokļu objekti visbiežāk ir ienākumi vai īpašumi. Savukārt netiešie nodokļi ir tie nodokļi, ar kuriem apliekamie objekti visbiežāk ir preces vai pakalpojumi. Netiešos nodokļus parasti netieši apmaksā patērētāji, pērkot patēriņa preces vai pakalpojumus, kuru cenā ir ietverti netiešie nodokļi.

Tiešo nodokļu piemēri:

 • Iedzīvotāju ienākuma nodoklis;
 • Uzņēmuma ienākuma nodoklis;
 • Nekustamā īpašuma nodoklis.

Netiešo nodokļu piemēri:

 • Pievienotās vērtības nodoklis;
 • Akcīzes nodoklis;
 • Muitas nodoklis.

Piemērojot nodokļus, būtu jāievēro sekojoši principi:

 • Lielākie nodokļi ir jāmaksā tiem, kas gūst vislielāko labumu;
 • Lielāki nodokļi ir jāmaksā tiem, kas gūst lielākus ienākumus vai kuri ir turīgāki, bet vienādi nodokļi ir jāmaksā tiem, kas gūst vienādus ienākumus vai peļņu.
nodokli latvija

Latvijas Republikas nodokļu un nodevu sistēmu veido:

 • valsts nodokļi;
 • valsts nodevas;
 • pašvaldību nodevas;
 • tieši piemērojamajos Eiropas Savienības normatīvajos aktos noteiktie nodokļi.

Valsts nodokļi

Valsts nodokļi ir nodokļi, kas tiek uzlikti saskaņā ar likumu “Par nodokļiem un nodevām”. Valsts nodokļu likmes un ar tiem apliekamos objektus nosaka Latvijas Republikas Saeima. Pašlaik Latvijas nodokļu sistēmu veido 16 valsts nodokļi.

Valsts nodokļu veidi un tiem atbilstošie likumi par nodokļu uzlikšanu:

 • Iedzīvotāju ienākuma nodoklis, kuram atbilst likums “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”;
 • Uzņēmumu ienākuma nodoklis, kuram atbilst likums “Par uzņēmumu ienākuma nodokli”;
 • Nekustamā īpašuma nodoklis, kuram atbilst likums “Par nekustamā īpašuma nodokli”;
 • Pievienotās vērtības nodoklis, kuram atbilst “Pievienotās vērtības nodokļa likums”;
 • Akcīzes nodoklis, kuram atbilst likums “Par akcīzes nodokli”;
 • Muitas nodoklis, kuram atbilst “Muitas likums” un citi muitas lietās noteikto kārtību reglamentējoši normatīvie akti;
 • Dabas resursu nodoklis, kuram atbilst “Dabas resursu nodokļa likums”;
 • Izložu un azartspēļu nodoklis, kuram atbilst likums “Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli”;
 • Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kurām atbilst likums “Par valsts sociālo apdrošināšanu”;
 • Vieglo automobiļu un motociklu nodoklis, kuram atbilst likums “Par vieglo automobiļu un motociklu nodokli”;
 • Elektroenerģijas nodoklis, kuram atbilst “Elektroenerģijas nodokļa likums”;
 • Mikrouzņēmumu nodoklis, kuram atbilst “Mikrouzņēmumu nodokļa likums”;
 • Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis, kuram atbilst “Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likums”;
 • Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis, kuram atbilst “Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likums”;
 • Subsidētās elektroenerģijas nodoklis, kuram atbilst “Subsidētās elektroenerģijas nodokļa likums”;
 • Solidaritātes nodoklis, kuram atbilst “Solidaritātes nodokļa likums”.

Valsts nodevas

Valsts nodevas ir nodevas, kas tiek uzliktas saskaņā ar likumu “Par nodokļiem un nodevām”, kā arī citiem likumiem un Ministru kabineta noteikumiem. Valsts nodevas ir obligāti maksājumi valsts vai pašvaldības budžetā par valsts vai pašvaldības institūcijas veicamo darbību, kas izriet no konkrētās institūcijas funkcijām. Valsts nodeva ir atlīdzība par nodrošinājumu, ko valsts institūcijas ir sniegušas komercdarbībai, vai par sniegtajiem pakalpojumiem, kā arī speciālajiem mērķiem, kas paredzēti likumos, piemēram, ceļu un ostu uzturēšanai, sabiedrības un vides aizsardzībai, teritorijas labiekārtošanai u.tml.). Jāpiemin, ka valsts nodevu apmērs nav tieši saistīts ar institūcijas veikto darbību izmaksu segšanu. Valsts nodevas tiek uzliktas ar mērķi kontrolēt, veicināt vai ierobežot personu darbību.

Pašvaldību nodevas

Pašvaldību nodevas ir nodevas, kas tiek uzliktas saskaņā ar likumu “Par nodokļiem un nodevām”, kā arī ar vietējo pašvaldību saistošajiem noteikumiem. Pašvaldības nodeva ir pašvaldības domes noteikts obligāts maksājums, kas tiek veikts pašvaldības pamatbudžetā vai speciālajā budžetā gadījumos, kas ir noteikti minētajā likumā. Jāuzsver, ka arī pašvaldības nodevu apmērs nav tieši saistīts ar pašvaldības vai tās iestādes veiktās darbības izmaksu segšanu.

Pašvaldības par uzlikt nodevas par:

 • pašvaldības domes izstrādāto oficiālo dokumentu vai to apliecinātu kopiju saņemšanu;
 • izklaidējoša rakstura pasākumu rīkošanu publiskās vietās;
 • tūristu vai atpūtnieku uzņemšanu;
 • tirdzniecību publiskās vietās;
 • dzīvnieku turēšanu;
 • transportlīdzekļu iebraukšanu īpašā režīma zonās;
 • reklāmu, afišu vai sludinājumu izvietošanu publiskās vietās;
 • laivu, motorlaivu vai jahtu turēšanu;
 • pašvaldības simbolikas izmantošanu;
 • pašvaldības infrastruktūras uzturēšanu un attīstību;
 • būvatļauju saņemšanu.
nodoklu veidi

Likums “Par nodokļiem un nodevām”

Kā iepriekš pieminēts, Latvijas Republikas nodokļu un nodevu sistēmu reglamentē likums “Par nodokļiem un nodevām”. Šis likums ir pieņemts 1995. gada 2. februārī, bet stājies spēkā tas ir 1995. gada 1. aprīlī. Šis likums ir attiecināms uz visiem nodokļiem un nodevām, ja vien konkrētā nodokļa vai nodevas likums neparedz citu, konkrētā nodokļa vai nodevas specifikai atbilstošu kārtību, kas nedrīkst būt pretrunā ar likumu “Par nodokļiem un nodevām”.

Likums “Par nodokļiem un nodevām” nosaka ne vien vispārējos nodokļu un nodevu sistēmas piemērošanas principus, bet arī tādus principus kā:

 • nodokļi un nodevu veidi;
 • nodokļu un nodevu noteikšanas kārtība;
 • nodokļu un nodevu maksātāju tiesības, pienākumi un atbildība;
 • nodokļu maksātāju reģistrācijas kārtība;
 • nodokļu un nodevu administrācijas tiesības, pienākumi un atbildība;
 • nodokļu un nodevu iekasēšana un piedziņa;
 • atbildība par nodokļu likumu pārkāpšanu;
 • nodokļu un nodevu jautājumos pieņemto lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība.
nodoklu sistema

ATBILDĒT

Please enter your comment!
Please enter your name here