Kas ir pensiju 2. līmenis, un kas to veido?

Pensiju 2. līmeni veido valsts fondētā jeb, citiem vārdiem sakot, uzkrājošā pensiju shēma, kas sniedz iespēju personai veidot uzkrājumus papildus pensiju 1. līmeņa valsts nodrošinātajai vecuma pensijai. Pensiju 2. līmeņa mērķis ir veicināt personas pensiju kapitāla un tās lieluma pieaugumu, personai daļu no savām sociālajām iemaksāt uzkrājot un ieguldot kapitāla un finanšu tirgū.

Pensiju 2. līmenis tika ieviests 2001. gada 1. jūlijā. No tā laikā daļa no personas veiktajām valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām vairs netiek izmaksāta esošajiem pensionāriem, bet gan uzkrāta un ieguldīta personas nākotnes pensijai jeb, konkrētāk sakot, tiek ieguldīta finanšu tirgū un uzkrāta katra 2.līmeņa dalībnieka personīgajā kontā. Šo ieguldījumu mērķis ir nodrošināt straujāku pensijas kapitāla pieaugumu par inflācijas un valsts vidējās darba algas pieaugumu. Šādi uzkrāta nauda paralēli 1. pensiju līmeņa pensijai sniedz iespēju personai saņemt papildus ienākumus vecumdienās.

Pensiju 2. līmeņa kapitāla veidošanās principi un tā veidošanās procesā iesaistītās puses

Pensiju 2. līmenī papildus uzkrājums pensijai veidojas, ieguldot daļu no personas personīgajā kontā reģistrētā pensijas kapitāla vērtspapīros un banku depozītos. Daļa no personas bruto algas sociālajām iemaksām tās pensiju 2. līmenī tiek iemaksātas automātiski un tālāk šīs iemaksas tiek ieguldītas personas izvēlētā ieguldījumu plānā, turētājbankas naudas kontā. Būtiski piebilst, ka personām, kas ir iesaistījušās pensiju 2. līmenī, papildus sociālās apdrošināšanas iemaksas nav jāveic – kopējais pensijas kapitāla iemaksu apjoms (20% no personas ienākumiem) nemainās un tiek sadalīts starp 1. un 2. līmeni pensiju sistēmā.

Personai, izvēloties atbilstošo ieguldījumu plānu, ir atbildīgi jāizvērtē vecuma faktors – ir svarīgi izvērtēt personas paredzamo dalības laiku 2. pensiju līmenī līdz aiziešanai vecuma pensijā, jo saistībā ar to rodas dažādi riski, proti, jo ilgāks laiks līdz pensijai, jo persona ir spējīgāka uzņemties riskus, un pretēji – jo mazāks laiks līdz pensijai, jo personas spēja uzņemties risku mazinās. Piemēram, personām, kurām ir desmit vai mazāk gadu līdz pensijas vecuma sasniegšanai, ir ieteicams no aktīvajiem ieguldījumu plāniem pāriet uz konservatīvajiem ieguldījumu plāniem, pretējā gadījumā tām personām neilgu laiku pirms aiziešanas pensijā var nākties saskarties ar straujām un negatīvām uzkrātā kapitāla svārstībām, kas tādējādi ietekmē arī gaidāmās vecuma pensijas apmēru.

Pensiju 2. līmeņa kapitāla pārvaldīšanu un to ieguldīšanu veic starpnieks – licencēts līdzekļu pārvaldītājs ar turētājbankas starpniecību, kuras uzdevumi ir pensiju 2. līmeņa līdzekļu uzglabāšana un to uzraudzīšana, lai līdzekļu pārvaldītājs veiktu to ieguldīšanu saskaņā ar savstarpējiem ieguldīšanas noteikumiem. Līdzekļu pārvaldītāja uzdevums ir emitēt pārskaitītajai naudas summai atbilstošas izvēlētā ieguldījuma plāna daļas un paziņot to skaitu VSAA. Savukārt VSAA uzdevums ir personas kontā reģistrēt tās pensiju kapitālam atbilstošu ieguldījumu plāna daļu skaitu. Pēc tam līdzekļu pārvaldītājs norīko turētājbanku ieguldīt pensiju kapitālu finanšu tirgū saskaņā ar ieguldījumu plānā noteikto ieguldījumu politiku, tādējādi radot kapitāla pieaugumu, proti, personas ieguldītā nauda finanšu tirgū pelna, lai persona varētu saņemt lielāku pensiju.

Kad persona ir sasniegusi pensijas vecumu, tās ieguldītā nauda, tā arī tās kapitāla pieaugums tiek izmantoti personas pensijai. Pensiju 2. līmeņa uzkrātā kapitāla apmērs ir atkarīgs no

  • personas algas apmēra,
  • aktuālās iemaksu likmes,
  • ieguldījumu peļņas,
  • kā arī dalības ilguma pensiju 2. līmenī, pirms persona ir pieprasījusi vecuma pensiju.

Persona, kas ir pensiju 2. līmeņa dalībnieks, dodoties pensijā var izvēlēties, vai pensiju 2. līmenī uzkrāto kapitālu pievienot pensiju 1. līmenī uzkrātajam un saņemt abas pensijas vienlaicīgi, vai arī pensiju 2. līmenī uzkrāto kapitālu atstāt paša izvēlētas apdrošināšanas sabiedrības pārraudzībā, lai tā, saskaņā ar konkrētajiem polises noteikumiem, izmaksātu uzkrāto pensiju.

Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir tā, kas no valsts puses veic līdzekļu pārvaldītāja un turētājbankas pārraudzību, kā arī uztur un aktualizē valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītāju reģistru. Būtiski pieminēt, ka valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļus drīkst pārvaldīt tikai tās ieguldījumu pārvaldes sabiedrības, kuras ir reģistrētas šajā reģistrā.

Pieteikšanās pensiju 2. līmenim

Par valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieku var kļūt ikviena sociāli apdrošināta persona. Tās personas, kas ir dzimušas pēc 1971. gada 1. jūlija, strādā un ir vismaz 15 gadus vecas, pensiju 2. līmenī tiek iekļautas automātiski. Šīm personām atliek vien izvēlēties savu ieguldījumu plānu un savu līdzekļu pārvaldītāju, ko ir iespējams izdarīt, iesniedzot iesniegumu par valsts fondētās pensijas kapitāla ieguldījumu plāna un līdzekļu pārvaldītāja izvēli vai maiņu jebkurā VSAA nodaļā vai pie VSAA sadarbības partneriem, proti, jebkurā Latvijas komercbankā, kā arī internetbankās, ja persona ir attiecīgās bankas klients. Savukārt, tām personām, kas ir dzimušas laikā no 1951. gada 2. jūlija līdz 1971. gada 1. jūlijam, ir iespēja brīvprātīgi pievienoties pensiju 2. līmenim, tāpat iesniedzot iesniegumu jebkurā no VSAA nodaļām, kādā no Latvijas komercbankām vai internetbankās.

Papildus informācija par pensiju 2. līmeni

Papildus informācija par pensiju 2. līmeņi ir iegūstama tādās mājas lapās kā www.manapensija.lv un www.latvija.lv, jebkurā VSAA nodaļā, kā arī jebkurā internetbankā, kurā konkrētā persona ir klients.

ATBILDĒT

Please enter your comment!
Please enter your name here